Общи условия

hr

Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин на

Амато Мебели

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между  „ Дизма РМ „ ЕООД, ЕИК:  204579835, наричана по-долу АМАТО МЕБЕЛИ или Доставчик, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес  amatomebeli.bg , от друга страна, наричани по-долу Потребител.

Тези Общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/ или извършват регистрация на интернет адрес  amatomebeli.bg.

При използване на сайта amatomebeli.bg , лицата се задължават да спазват настоящите Общи уловия, както и приложимото законодателство на Република България за предоставяните на Сайта стоки и услуги. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес amatomebeli.bg, лицата които ползват Сайта се съгласяват и изцяло приемат  и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

ДЕФИНИЦИИ:

Общи условия – означава настоящите Общи условия.

Доставчик – означава търговско дружество Дизма РМ ЕООД,  вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията  под ЕИК 204579835. Подробна информация за Доставчика и контакти за обратна връзка с него може да намерите в раздел 9 от Общите условия.

Сайт – означава интернет адрес amatomebeli.bg

Потребител – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и електронния магазин.

Потребителски профил – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му в Сайта.

Електронен магазин – означава електронният магазин на Доставчика, който се намира на Сайта.

Стока/и – означава стоките, предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.

Поръчка – означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него стоки,  заедно с избраният начин на заплащане и получаване на Стоките.

Цена на Стоката – означава цената за 1 ( един ) брой или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща Данък върху добавената стойност ( ДДС ) и всички допълнителни данъци и такси.

Забележка: В цената на Стоката не се включват разходите за транспорт и доставка!

Цена на Доставка – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен Данък върху  добавената стойност ( ДДС ).

Цена на Поръчката – означава Общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

1. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

1.1 Доставчикът предоставя възмездно Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин след изричното заявление от страна на Потребителя.

1.2 Срещу предоставените от Доставчика Стоки, Потребителят заплаща Цената на поръчката съгласно условията и сроковете на Общите условия и всички евентуални изменения на последните, които са оповестени на Сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка Поръчка в Електронния магазин и Сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

1.3 Доставчикът запазва правото си на едностранна промяна в Стоките, техните параметри и характеристики, както и на едностранни промени в Общите условия, за което се задължава да информира Потребителите чрез публикуване на информация на Сайта. Доставчикът има право да променя едностранно всички условия за доставка на Стоките и каквато и да е било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление на Потребителя.

1.4 Общите условия могат да бъдат актуализирани и/ или променени по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност в случай, че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

2.1 Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

2.2 Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка *. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. АМАТО МЕБЕЛИ има право да променя по всяко време обема на изискваните лични данни за регистрация на Сайта. В случай на промяна в някои от данните по регистрационната форма, Потребителят се задължава в срок от 3 ( три ) дни от промяната да актуаилизира съответните данни в Потребителския профил.

2.3 В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/ или изтрие съответната информация и да му откаже по- нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящият договор без предварително уведомление на Потребителя. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/ или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

2.4 При Регистрацията си в Сайта, Потребителят посочва e-mail и парола за достъп до Потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в Потребителския профил с Изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени e-mail и/ или парола, Потребителят следва да уведоми Доставчика незабавно, с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Потребителския профил.

2.5 С извършването на Регистрацията и създаването на Потребиелския профил, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Регистрацията, и съответно променил или допълнил впоследствие, да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия.

2.6 След успешна Регистрация Потребителят получава обратен e-mail от Доставчика с потвърждение за извършената регистрация на Сайта.

2.7 Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при Регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови Поръчки, възможност за отказ от информационни съобщения, брошури, бюлетин и други такива.

2.8 Потребителят отново изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване в полето „ Приемам Общите условия „ и последващо натискане на бутона за потвърждаване на Регистрацията. Чрез отбелязване с отметка в полето „ Приемам Общите условия „ Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за Електронния документ и Електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло. Със записването на изявлението по предходния член от Доставчика, електронното изявление придобива и качеството на Електронен документ по смисъла на Закона за Електронния документ и Електронния подпис.

2.9 Потребителският профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителят.

3.СТОКИ И ПОРЪЧКИ

3.1 Извършването на Поръчки и сключването на договор/ и за покупко- продажба с Доставчика може да се извършва и без регистрация на Потребителси профил. С извършване на Поръчка без Регистрация, Потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при Поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Доставчика за целите, посочени в Общите условия. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени за извършване на Поръчката, са отбелязани със звездичка *. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на Поръчка без регистрация. Потребителят се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за извършване на Поръчка без Регистрация. АМАТО МЕБЕЛИ може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за извършване на Поръчка без Регистрация. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на Поръчка без Регистрация, Доставчикът има право да му откаже по- нататъшен достъп до чст или до всички свои услуги. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/ или неточно изпълнена Поръчка, извършена във връзка с получената от Потребителя информация при извършване на Поръчка без Регистрация. Доставчикът не носи отговорност за недоставени Поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторно изпращане на Стоки се поема от Потребителя.

3.2 Електронният магазин приема Поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да поръчва всички Стоки, посочени в Сайта. При извършване на Поръчка, Потребителят има право да избере вида на Стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

3.3 Към всяка Стока от Сайта е предоставена информация относно Цената на Стоката, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при Покупката. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, които не се отнасят към основните характеристики на Стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. При нужда от съдействие, Моля свържете се с наш консултант на телефон 0877 118 886, на e-mail order@amato.bg или в чат формата на Сайта.

3.4 Всички цени, посочени в Сайта са в български лева и с включен Данък добавена стойност ( ДДС ). В случай, че Стока има няколко модификации, са посочени цените за всяка една от модификациите. Доставчикът има право да променя цените посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на ивършване на Поръчката, независимо дали е по- ниска или по- висока от актуализираната цена.

3.5 Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните Стоки и други характеристики на Стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните Стоки е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени своевременно, в случай на извършена Поръчка, преди доставката им, за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните Стоки. Част от информацията пувликувана в Сайта е възможно да се отнася до Стоки, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

3.6 Всяка избрана Стока се слага във виртуална количка на Потребителя. До потвърждаването на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчаните Стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

3.7 Поръчката се извършва чрез спазване на следните основни технически стъпки:

Преглед на предлаганите в Електронния магазин Стоки

Добавяне на Стока/ и във виртуална количка на Потребителя

Вход/ Регистрация на нов Потребител или избор за пазаруване без Регистрация

Въвеждане на адреса за доставка

Въвеждане на адрес за фактуриране, в случай че е различен от посоченият адрес за доставка

Избиране и потвърждение на начина на плащане

Финализиране на поръчката

В случай, че желаете да допълните бележка към Вашата поръчка, можете да го направите в съответното поле.

При нужда от съдействие във всеки един момент от извършването на Поръчката, Моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон 0877 118 886, на e-mail order@amato.bg или в чат формата на Сайта.

3.8 При финализиране на Поръчката и потвърждаването и от Потребителя, последният декларира, че е запознат с обстоятелството, че Поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. След финализиране и потвърждаване на Поръчката от Потребителя, системата на Електронния магазин изпраща автоматично информационен e-mail, който потвърждава получаването на Поръчката в системата на Доставчика.

3.9 До края на деня, в който поръчката е направена, Потребителят им право да я откаже като уведоми Доставчика за това в писмен вид на e-mail order@amato.bg.

Потребителят следва задължително да посочи номера на Поръчката, която отказва!

3.10 Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени Стоки да не са налични в момента на извършване на Поръчката. В случай, че Доставчика няма възможност за изпълнение на Поръчката, поради това, че не разполага с налична Стока, Доставчикът задължително уведомява Потребителят за изчерпването и, и сроковете за доставка на различните Стоки, предлагани в Сайта, на посоченият от Потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаването на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден уведомяването се извършва до края на първия работен ден.

3.11 Ако в срок до 2 ( два ) дни от получаване на Поръчка, Цената на поръчката не е получена по банковата сметка на Доставчика ( когато е избрано плащане с кредитна/ дебитна карта или по банков път ), Поръчката се счита за автоматично отменена и Доставчикът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

3.12 Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща, на извършената Поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Доставчика информация/ потвърждение отказът от предоставянето и автоматично води до отмяна на Поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

4.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

4.1 Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. Поръчаните Стоки се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за Доставка. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него Стока.

4.2 Срокът за доставка на Стоките е както следва:

За Стоки поддържани и налични на Склад, срокът за Доставка е от 3 ( три) до 7 ( седем ) работни дни, в зависимост от населеното място.

За Стоки по клиентска Поръчка, неналични и неподдържани към момента на Склад, срокът за Доставка е от 7 ( седем ) до 20 ( двадесет ) работни дни, в зависимост от населеното място.

За Стоки по индивидуален проект на Потребителят, срокът за Доставка е от 20 ( двадесет ) до 45 ( четиридест и пет ) работни дни, в зависимост от населеното място.

Забележка: Във всички случаи, Доставчикът има право да удължава посочените срокове за Доставка с до 7 ( седем ) работни дни, за което Потребителят дава съгласието си при финализиране на Поръчката след натискане на бутона „ Купи „.

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/ или почивни дни със срока на неработните дни.

При избран „ Наложен Платеж „ като начин на плащане, сроковете за Доставка започват да текат от датата на получаване на Поръчката на e-mail order@amato.bg ( раздел 3, точка 8 ) от Общите условия. При избрано плащане „ По банков път „ или с дебитна/ кредитна карта, сроковете за Доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика.

4.3 Цената на Доставка, в градовете с наши представителства, се определя по регламентирана тарифа, която може да намерите ТУК.

При Доставка с куриерска фирма, наш партньор, Цената за Доставка се определя в зависимост от населеното място и теглото на Поръчката. В случая конкретната стойност на Доставката се калкулира по запитване на телефон 0877 118 886, на e-mail order@amato.bg, или в чат формата на Сайта.

4.4 Доставчикът не носи отговорност в случай, че има забавяне по вина на куриера/ превозвача, който извършва Доставката, и/ или по независещи от Доставчика обстоятелства.

4.5 Доставчикът запазва правото си да откаже или измени мястото на Доставка при наличието на следните условия:

Обективна невъзможност да се извърши Доставката на места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването през които е опасно за целостта на товара или превозното средство, както и за здравето на транспортиращият.

Непочистени пътища през зимата

Райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали.

4.6 При изменение на мястото за Доставка, Доставчикът се задължава да уведоми Потребителят предварително за наличието на възпрепятсващите го факти и да се уговори друга локация за получаване на Стоките- възможна и благоприятна и за двете страни.

4.7 При извършване на Доставката, Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/ или упълномощено от него лице. При констатиране на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/ или на който и да е от изискваните от Българското Законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицето, извършващо Доставката, за което се съставя Протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на телефон 0877 118 886 или на e-mail order@amato.bg. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото в последствие да претендира , че Стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи Стоката аксесоари и/ или на който и да е от изискваните от Българското Законодателство документи. Рекламации на закупени през Електронният магазин Стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите ( ЗЗП ), като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика за всяка рекламация, прилагайки снимки на рекламираната/ и Стока/ и и съответната фактура/ касова бележка за закупените Стоки, или посочвайки номер на Поръчка и дата. Рекламации се приемат в писмен вид с изисканите по- горе документи единствено и само на e-mail order@amato.bg.

4.8 При предаване на доставената Стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите Стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за Доставка.

4.9 Куриерът/ превозвача, който извършва Доставките на Стоки се избира по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира допълнително Потрбителя, стига това да не рефлектира на начина и скрока на Доставка.

5. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

5.1 На основание чл. 50 от Закон за защита на потребителите ( ЗЗП ), Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупените от него Стоки в срок от 14 ( четиринадесет ) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много Стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната Стока. Условията, при които се извършва връщането са:

Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail order@amato.bg, че на основание чл. 50 от Закон за защита на потребителите ( ЗЗП ) се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва контакти за връщане на заплатената сума.

Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряня и целостта и да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълният размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на Стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

5.2 Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя към Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н., на съответните куриерски или други компании, които е избрал да ползва за връщането.

5.3 В случай, че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП, при положение, че е изпълнил по- горе посочените условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Доставката ( с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика ) в законоустановия 14 дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановаването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по- рано.

5.4 Потребителят може да използва, но не е длъжен, да използва следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказ от договора. За допълнителна информация се обърнете към нашият online сътрудник на телефон 0877 118 886 или на e-mail order@amato.bg.

5.5 Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по- късно от 14 ( четиринадесет ) дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14- дневния срок.

5.6 Потребителят има възможност сам да достави Стоката за връщане до най- близкият обект на „ Дизма РМ „ ЕООД след предварително уведомление на Доставчика на e-mail order@amato.bg.

6. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Може да заплатите Вашата Поръчка по един от следните начини:

С наложен платеж- заплащането се осъществява в момента на доставката на Стоката, когато куриерът/превозвачът посети посочения от Потребителя адрес за Доставка и предаде Стоката на Потребителя. Цената на Поръчката се дава на куриера/превозвача.

По банков път на посочената по долу от Доставчика банкова сметка, преди получаването на поръчана Стока – Потребителят следва да изпрати копие от платежното нареждане/ вносната бележка на e-mail order@amato.bg, а ако не може, следва да изпрати следната информация на посочения e-mail – дата на плащането, банката, в която е направено плащането, номер на платежното нареждане/ вносната бележка, номер на Поръчката, трите имена и телефонен номер за обратна връзка.

Кредитен превод по сметка

IBAN: BG54UNCR70001522942748

BIC: UNCRBGSF

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

ТИТУЛЯР: ДИЗМА РМ ЕООД

ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Вписвате номер на Поръчката, дата и име на Потребителя, направил Поръчката.

С дебитна или кредитна карта – При закупуване на желаните Стоки от Сайта на АМАТО МЕБЕЛИ www.amatomebeli.bg чрез дебитна/ кредитна карта, Потребителят депозира сума, равна на стойността на поръчката и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, АМАТО МЕБЕЛИ изпълнява Доставката на поръчаните Стоки.

Видовете приемани карти са Visa, Visa Electron, MasterCard.

Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

Сумата от Вашата карта се удържа веднага след извършена успешна транзакция.

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лева ( BGN ).

Вие ще бъдете пренасочени към система за онлайн разплащане с банкови карти, където да извършите плащането.

При избор на този метод за плащане, Потребителите ще бъдат пренасочени към страницата на PayPal, където трябва да въведете необходимите данни, свързани с Вашата карта, за извършване на разплащането. След извършване проверка на данните, PayPal връща съответен отговор – електронна разписка, в случай на успешно плащане, или съобщение, ако транзакцията е била неуспешна.

След извършване на плащането, Потребителите ще бъдат насочени отново в www.amatomebeli.bg.

При необходимост от възстановяване на частични или цялостни плащания на Потребителя от страна на amatomebeli.bg, те се извършват по банков път, по сметката на картата, използвана от Потребителя.

На изплащане – Уважаеми клиенти, съвсем скоро ще имате възможност да закупите бързо и лесно желаните от Вас Стоки и на изплащане.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1 С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/ подадена при регистрацията на Потребителския профил и/ или поръчването на Стоки.

7.2 Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно Българското Законодателство и осигурява защитата им съгласно Закон за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни за следните цели: техническо управлвние на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Потребителите; управлвние на Поръчките, доставянето на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/ или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните Ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които АМАТО МЕБЕЛИ си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си ( в това число куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките ).

7.3 На основание чл. 34а от Закон за защита на личните данни, Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като изпратите писмено съобщение до Доставчика на контактите, посочени в края на Общите условия. На същите места може да се свържете с нас в случай на неоторизирано попълване на Ваши лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

7.4 По всяко време може да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции и др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпратите съобщение за това на e-mail order@amato.bg.

7.5 С приемането на Общите условия, Потребителите изрично дават съгласието си Доставчикът да им изпраща на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, посочените в т.2 от настоящият раздел 7 търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6,ал. 4 от Закон за електронната търговия и чл. 49 от Закон за защита на потребителите.

8. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1 В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай, че странитене успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентният български съд.

8.2 За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

8.3 Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Сайта и Електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

8.4 Доставчикът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, при настъпване на обстоятелства, които Доставчикът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

8.5 Доставчикът не гарантира непрекъсваемия, навременния, сигурния и свободния от грешки достъп до Сайта и Електронния магазин, доколкото това е извън контрола и възможностите на Доставчика.

8.6 Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоражения, софтуера и хардуера, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин, посредством Сайта.

8.7 Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, побликувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да е било цел от Потребителите. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закон за защите на авторското право и сродните му права и Закон за марките и географските означения. Предоставените препратки на Сайта към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потрбителите не използват услуга,предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратка извън Сайта, Общи условия не се прилагат. Доставчикът не упражнява контрол върху горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/ или съдържанието им. Доставчикът уведомява Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещенията на посочените сайтове и всички рискове, свързни с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и Доставчикът не носи каквато и да е било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

8.8 Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП, Стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът ( при останалите условия и срокове на ЗЗП ) отговаря за всяка липса на съотвтствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори да не е знаел за несъответствието.

8.9 Доставчикът има право по всяко време да променя условията по търговските гаранции, Стоките, за които се предоставят, както и да прекрати предоставянето на търговски гаранции.

8.10 Доставчикът спазва строга политика за защите на самоличността на посетителите на Сайта. В настоящата точка Ви предоставяме повече информация за това какво са “ cookies “ ( бисквитки ).

Какво са “ cookies “ ( бисквитки )?

Съществуват много видове „ cookies “ ( от архива ).

Успоредно с личната информация , която ни предоставяте, ще използваме също така информация, която се придобива за Вас автоматично от “ cookies “ – архиви, които се изпращат от нас във Вашият компютър. Основната причина за използването на “ cookies ” е развитието на Вашия опит, когато посещавате Нашата електронна страница.

Помага ни също така и фактът да виждаме какво Ви интересува повече и как се движите в Нашата електронна страница, така че да съумеем да осъществим Нашите достижения.

„ Cookies “ може да се складират във Вашият компютър, когато посещавате електронната ни страница в бъдеще или когато отваряте едно съобщение от Нас в електронната си поща. Ако желаете да отпишете „ cookies “, които съществуват вече във Вашия компютър, консултирайте се с указанията за софтуера на управлението на архивите, за да откриете архива или каталога, който складира „ cookies „.

Ако желаете да спрете „ cookies “, които се складират във Вашия компютър в бъдеще, консултирайте се с указанията на производителя на програмата за описание, като натиснете „ Помощ „ в менюто на Вашия браузър. Моля да отбележите, че с отказването на Нашите „ cookies “, или деактивирайки в бъдеще „ cookies “, може да не бъдете в позоция ( състояние ) да имате достъп до определени пунктове или характерности на Нашата електронна страница.

За повече информация относно изключването и контрола на „ cookies “, посетете www.aboutcookies.org

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И КОНТАКТИ

1. Търговско наименование ( фирма ): Дизма РМ ЕООД

2. Единен индификационен код: 204579835

3. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Свобода 12

4. ДДС №: BG204579835

5. Телефон за контакти: 0877 118 886

6. Електронна поща: order@amato.bg

7. Уебсайт: www.amatomebeli.bg

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя, могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail, по телефона или в чат формата на Сайта, в рамките на работното време: от 9.00 до 18.00 часа, от понеделник до петък. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, всеки ден!

Общите условия са последно актуализирани на 11 септември 2017 г.